Zwroty&Reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku opłaconej biżuterii personalizowanej czyli tworzonej specjalnie pod klienta zwrot jest niemożliwy. Wyjątek jeśli produkt dostanie klient uszkodzony lub z błędem popełnionym przez nas.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (firma: Brillant Shop, Fasanenweg 3a, 31867 Lauenau, +49 (0) 157 71776353, adres e-mail: brillantshop.lauenau@gmail.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy , informować. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, do czasu otrzymania przez nas towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia nie dotyczy umów

– o dostawę rzeczy, które nie są prefabrykowane, dla wyprodukowania których decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
– o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na którym przedsiębiorca nie ma wpływu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz zapieczętowana, która ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie może zostać zwrócona, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu;
– o dostawę towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami;
– o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało zerwane po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

Do
Pan Przemysław Sadokierski
Brillant Shop
Fasanenweg 3 a
31867 Lauenau

Adres e-mail: reklamation@brillantshopde.com


– Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)

- Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

- Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

– Data
—— ———————————
(*) Niepotrzebne skreślić.